MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

V prípade, že dôjde medzi spoločnosťou INTREND ONLINE s.r.o. a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je

Česká obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz